سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
751تامين اجتماعي0قرص - لووتيروکسين - 100mcg1395/05/20750
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1393/11/06720
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/05/22600
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/02/14400
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/02/01300
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1391/05/08300
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1390/06/22170