پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1393/11/06720
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/05/22600
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/02/14400
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1392/02/01300
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1391/05/08300
751تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 100mcg1390/06/22170