شنبه 8 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2067تامين اجتماعي0قرص - لووتيروکسين - 50mcg1395/01/28500
2067تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 50mcg1392/05/13400
2067تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 50mcg1392/02/01260
2067تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 50mcg1390/06/22140