يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2067تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 50mcg1392/05/13400
2067تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 50mcg1392/02/01260
2067تامين اجتماعي70قرص - لووتيروکسين - 50mcg1390/06/22140