پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
748تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 250mg fort1392/09/204500
748تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 250mg fort1392/05/212400
748تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 250mg fort1391/03/211800
748تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 250mg fort1387/02/082000