دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2383تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 125mg1392/09/202600
2383تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 125mg1392/07/102000
2383تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 125mg1392/05/211350
2383تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 125mg1389/12/101500