يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
747تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 110mg1392/09/202200
747تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 110mg1392/05/131900
747تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 110mg1392/01/111400
747تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 110mg1391/05/211200
747تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 110mg1391/03/21800
747تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا سي - 110mg1387/02/08900