جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
745تامين اجتماعي0قرص - لوودوپا بي - 125mg1395/05/036000
745تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 125mg1394/09/097500
745تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 125mg1394/09/097500
745تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 125mg1394/04/247500
745تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 125mg1393/09/267500
745تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 125mg1393/09/267500
745تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 125mg1393/05/015000
745تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 125mg1391/02/182140
745تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 125mg1389/06/282200