دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
741تامين اجتماعي70قرص - لواميزول - 50mg1392/05/13350
741تامين اجتماعي70قرص - لواميزول - 50mg1392/01/11250
741تامين اجتماعي70قرص - لواميزول - 50mg1390/06/22160