شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1922تامين اجتماعي70قرص - لتروزول - 2.5mg FC1392/05/168700
1922تامين اجتماعي70قرص - لتروزول - 2.5mg FC1386/05/146500