يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
732تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 100mg1393/11/151800
732تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 100mg1392/05/131600
732تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 100mg1392/01/111200
732تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 100mg1390/06/22880