شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
733تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 50mg1393/11/151000
733تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 50mg1392/05/13850
733تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 50mg1392/01/11600
733تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 50mg1390/06/22460