دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1819تامين اجتماعي70قرص - لاميوودين (بيوودين ) - 150mg FC1392/05/134455
1819تامين اجتماعي70قرص - لاميوودين (بيوودين ) - 150mg FC1390/06/223300