شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
727تامين اجتماعي0قرص - کتوتيفن - 1mg1395/05/13450
727تامين اجتماعي70قرص - کتوتيفن - 1mg1392/05/13400
727تامين اجتماعي70قرص - کتوتيفن - 1mg1392/01/11270
727تامين اجتماعي70قرص - کتوتيفن - 1mg1391/03/30210
727تامين اجتماعي70قرص - کتوتيفن - 1mg1390/06/22170