شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
727تامين اجتماعي70قرص - کتوتيفن - 1mg1392/05/13400
727تامين اجتماعي70قرص - کتوتيفن - 1mg1392/01/11270
727تامين اجتماعي70قرص - کتوتيفن - 1mg1391/03/30210
727تامين اجتماعي70قرص - کتوتيفن - 1mg1390/06/22170