يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
726تامين اجتماعي70قرص - کتوکونازول - 200mg1393/07/022000
726تامين اجتماعي70قرص - کتوکونازول - 200mg1392/05/131500
726تامين اجتماعي70قرص - کتوکونازول - 200mg1392/01/111100
726تامين اجتماعي70قرص - کتوکونازول - 200mg1390/06/22850