شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
721تامين اجتماعي0قرص - ايزوکسوپرين - 10mg1395/01/28500
721تامين اجتماعي70قرص - ايزوکسوپرين - 10mg1392/05/13400
721تامين اجتماعي70قرص - ايزوکسوپرين - 10mg1392/01/11300
721تامين اجتماعي70قرص - ايزوکسوپرين - 10mg1390/06/22220