شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
721تامين اجتماعي70قرص - ايزوکسوپرين - 10mg1392/05/13400
721تامين اجتماعي70قرص - ايزوکسوپرين - 10mg1392/01/11300
721تامين اجتماعي70قرص - ايزوکسوپرين - 10mg1390/06/22220