سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
718تامين اجتماعي70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1393/08/141000
718تامين اجتماعي70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1392/09/20900
718تامين اجتماعي70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1392/05/13600
718تامين اجتماعي70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1392/01/11400
718تامين اجتماعي70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1390/06/22300