يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
717تامين اجتماعي0قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1395/01/28400
717تامين اجتماعي70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1392/05/13300
717تامين اجتماعي70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1392/01/11200
717تامين اجتماعي70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1390/06/22120