يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
719تامين اجتماعي70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1392/05/13250
719تامين اجتماعي70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1392/01/11160
719تامين اجتماعي70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1390/06/22110