دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
713تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 300mg1394/07/061250
713تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 300mg1392/05/131100
713تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 300mg1392/01/11750
713تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 300mg1390/06/22580