چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
713تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 300mg1394/07/061250
713تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 300mg1392/05/131100
713تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 300mg1392/01/11750
713تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 300mg1390/06/22580