پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
712تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 100mg1394/07/06600
712تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 100mg1392/05/13500
712تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 100mg1392/01/11350
712تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 100mg1390/06/22250