شنبه 8 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
671تامين اجتماعي70قرص - ايندومتاسين - 75mg1393/08/03630
671تامين اجتماعي70قرص - ايندومتاسين - 75mg1392/05/13350
671تامين اجتماعي70قرص - ايندومتاسين - 75mg1392/01/11260
671تامين اجتماعي70قرص - ايندومتاسين - 75mg1390/06/22200