شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
665تامين اجتماعي0قرص - ايمي پيرامين - 25mg1395/01/28450
665تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/10/03400
665تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/05/13300
665تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/01/11200
665تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1390/06/22140