پنجشنبه 23 آبان 1398    |    Thursday, November 14, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
665تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1396/09/111100
665تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/10/03400
665تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/05/13300
665تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/01/11200
665تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1390/06/22140