سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
664تامين اجتماعي0قرص - ايمي پيرامين - 10mg1395/01/28350
664تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/10/03300
664تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/05/13250
664تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/01/11160
664تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1390/06/22120