دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4840تامين اجتماعي90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1395/01/2575000
4840تامين اجتماعي90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1394/08/1355000
4840تامين اجتماعي90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/11/0542000
4840تامين اجتماعي90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/03/0550000
4840تامين اجتماعي90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1392/07/0142000
4840تامين اجتماعي90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1392/05/1342000
4840تامين اجتماعي90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1391/05/2128000
4840تامين اجتماعي90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1388/11/2918000