چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Wednesday, January 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
659تامين اجتماعي70قرص - ايبوپروفن - 400mg1392/05/21800
659تامين اجتماعي70قرص - ايبوپروفن - 400mg1391/12/21450
659تامين اجتماعي70قرص - ايبوپروفن - 400mg1391/03/06320
659تامين اجتماعي70قرص - ايبوپروفن - 400mg1390/06/22220