شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
652تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 25mg1393/12/26350
652تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 25mg1392/05/16270
652تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 25mg1391/08/09200
652تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 25mg1390/06/22150