يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
651تامين اجتماعي0قرص - هيدروکسي زين - 10mg1395/01/28350
651تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1393/12/26260
651تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1392/05/16200
651تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1391/08/09150
651تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1390/06/22100