سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
651تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1393/12/26260
651تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1392/05/16200
651تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1391/08/09150
651تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 10mg1390/06/22100