جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1825تامين اجتماعي0قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1395/06/013400
1825تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1393/10/063000
1825تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1392/05/162700
1825تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1391/08/092000
1825تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1390/06/221400