يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1825تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1393/10/063000
1825تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1392/05/162700
1825تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1391/08/092000
1825تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1390/06/221400