چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Wednesday, January 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
638تامين اجتماعي70قرص - هيدروکورتيزون - 10mg1393/08/03900
638تامين اجتماعي70قرص - هيدروکورتيزون - 10mg1392/05/13770
638تامين اجتماعي70قرص - هيدروکورتيزون - 10mg1392/01/11570
638تامين اجتماعي70قرص - هيدروکورتيزون - 10mg1390/06/22440