سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
636تامين اجتماعي70قرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1394/09/18360
636تامين اجتماعي70قرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1392/05/13300
636تامين اجتماعي70قرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1392/01/11200
636تامين اجتماعي70قرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1391/07/09150
636تامين اجتماعي70قرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1390/06/22100