يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
634تامين اجتماعي0قرص - هيدرالازين - 50mg1395/05/122750
634تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 50mg1394/10/272400
634تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 50mg1394/08/132750
634تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 50mg1392/02/082750
634تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 50mg1392/01/111500
634تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 50mg1390/06/221000