يکشنبه 3 شهريور 1398    |    Sunday, August 25, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
634تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 50mg1394/10/272400
634تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 50mg1394/08/132750
634تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 50mg1392/02/082750
634تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 50mg1392/01/111500
634تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 50mg1390/06/221000