چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
633تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 25mg1394/06/081800
633تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 25mg1394/03/241850
633تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 25mg1392/02/081850
633تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 25mg1389/07/211203