شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
633تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 25mg1394/06/081800
633تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 25mg1394/03/241850
633تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 25mg1392/02/081850
633تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 25mg1389/07/211203