يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
631تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 10mg1394/10/121700
631تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 10mg1391/10/18700
631تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 10mg1390/04/28810