دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
619تامين اجتماعي70قرص - هالوپريدول - 5mg1394/07/06500
619تامين اجتماعي70قرص - هالوپريدول - 5mg1392/05/13370
619تامين اجتماعي70قرص - هالوپريدول - 5mg1392/01/11250
619تامين اجتماعي70قرص - هالوپريدول - 5mg1390/06/22150