سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
617تامين اجتماعي70قرص - هالوپريدول - 0.5mg1394/02/13380
617تامين اجتماعي70قرص - هالوپريدول - 0.5mg1392/05/13230
617تامين اجتماعي70قرص - هالوپريدول - 0.5mg1392/01/11150
617تامين اجتماعي70قرص - هالوپريدول - 0.5mg1390/06/2290