جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
654تامين اجتماعي70قرص - هيوسين - 10mg1394/01/083000
654تامين اجتماعي70قرص - هيوسين - 10mg1393/05/282500
654تامين اجتماعي70قرص - هيوسين - 10mg1392/11/271500
654تامين اجتماعي70قرص - هيوسين - 10mg1392/08/201300
654تامين اجتماعي70قرص - هيوسين - 10mg1392/05/16940
654تامين اجتماعي70قرص - هيوسين - 10mg1391/08/16670
654تامين اجتماعي70قرص - هيوسين - 10mg1390/06/22500