دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
613تامين اجتماعي70قرص - گريسئوفلووين - 125mg1394/07/06600
613تامين اجتماعي70قرص - گريسئوفلووين - 125mg1392/05/13400
613تامين اجتماعي70قرص - گريسئوفلووين - 125mg1392/01/11300
613تامين اجتماعي70قرص - گريسئوفلووين - 125mg1390/06/22220