پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
609تامين اجتماعي90قرص - گرانيسترون - 1mg1393/08/108000
609تامين اجتماعي90قرص - گرانيسترون - 1mg1393/03/208000
609تامين اجتماعي42قرص - گرانيسترون - 1mg1393/03/20185000
609تامين اجتماعي90قرص - گرانيسترون - 1mg1392/07/018000
609تامين اجتماعي90قرص - گرانيسترون - 1mg1386/11/066000