چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1523تامين اجتماعي70قرص - گلي کلازيد - 80mg1392/05/131100
1523تامين اجتماعي70قرص - گلي کلازيد - 80mg1392/01/11750
1523تامين اجتماعي70قرص - گلي کلازيد - 80mg1391/03/30650
1523تامين اجتماعي70قرص - گلي کلازيد - 80mg1390/06/22500