شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
595تامين اجتماعي0قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1395/01/28370
595تامين اجتماعي70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1392/05/13300
595تامين اجتماعي70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1392/01/11200
595تامين اجتماعي70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1391/03/06150
595تامين اجتماعي70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1390/06/22110