دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1520تامين اجتماعي70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1394/07/112750
1520تامين اجتماعي70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1392/12/032400
1520تامين اجتماعي70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1392/05/151620
1520تامين اجتماعي70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1391/06/281200
1520تامين اجتماعي70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1390/06/22930