شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2049تامين اجتماعي70قرص - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -1392/07/14365
2049تامين اجتماعي70قرص - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -1389/05/12150